واحد ایده پردازی

 اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ رﯾﺤﺎن اﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن ﺧﻼق‌ﺗﺮﯾﻦ و زﺑﺪه‌ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻼق در واﺣﺪ اﯾﺪه‌ﭘﺮدازی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در واﺣﺪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﮐﻤﭙﯿﻦ، اﯾﺪه‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺪﯾﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽ‌دﻫﯿﻢ.

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪه ھﺎی اﺻﻠﯽ
 • ﻧﮕﺎرش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 • ﻧﮕﺎرش ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ
 • ﺧﻠﻖ ﻟﻮﮔﻮ و ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ

واﺣﺪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﮐﻤﭙﯿﻦ

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ، واﺣﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺤﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﯿﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎرﺑﻠﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﯾﻒ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪای
 • ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای

واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺤﺎن ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ روز ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺮای اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع آﮔﻬﯽ ﻫﺎ و ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ )اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ، رﺋﺎل، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ، ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯽ( و رادﯾﻮﯾﯽ) ﻣﻮزﯾﮑﺎل ، داﺳﺘﺎﻧﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ(
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺟﯿﻨﮕﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

واﺣﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ

 ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻗﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺧﻠﻖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی ﺑﺮﻧﺪ اﺛﺮﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، آﺗﻠﯿ ﮔﺮاﻓﯿﮏ رﯾﺤﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺧﻼق آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﻠﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﺑﯿﻠﺒﻮرد،ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ، ﭘﻮﺳﺘﺮ و…)
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اوراق اداری، ﺑﺮوﺷﻮر ، ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ، ﻓﻮﻟﺪر و
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮ

واﺣﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻮدن و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ دارد، ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ رﯾﺤﺎن از ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺠﺮب و آﺷﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻗﺪرت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺒﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی
 • ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل
 • ﺧﺪﻣﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

واﺣﺪ رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺤﺎن ﻓﯿﻠﻢ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از ۲۷ ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺟﻬﻤﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﺪﯾﺎ ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ واﺣﺪ اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

 • ﻣﺸﺎوره و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه
 • اراﺋﻪ ﻧﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ
 • ارائه ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﭘﺎﯾﺶ رﻗﺒﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • ﺿﺒﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید