واحد ایده پردازی

 اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮ رﯾﺤﺎن اﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن ﺧﻼق‌ﺗﺮﯾﻦ و زﺑﺪه‌ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻼق در واﺣﺪ اﯾﺪه‌ﭘﺮدازی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در واﺣﺪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﮐﻤﭙﯿﻦ، اﯾﺪه‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺪﯾﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽ‌دﻫﯿﻢ.

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪه ھﺎی اﺻﻠﯽ
 • ﻧﮕﺎرش و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 • ﻧﮕﺎرش ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ
 • ﺧﻠﻖ ﻟﻮﮔﻮ و ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ

واﺣﺪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﮐﻤﭙﯿﻦ

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ، واﺣﺪ ﮐﻤﭙﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺤﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﯿﻤﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎرﺑﻠﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را در ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﯾﻒ اﺗﺎق ﻓﮑﺮ
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪای
 • ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای

واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺤﺎن ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ روز ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺟﺮای اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع آﮔﻬﯽ ﻫﺎ و ﺗﯿﺰرﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ )اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ، رﺋﺎل، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ، ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯽ( و رادﯾﻮﯾﯽ) ﻣﻮزﯾﮑﺎل ، داﺳﺘﺎﻧﯽ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ(
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺟﯿﻨﮕﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

واﺣﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ

 ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻗﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺧﻠﻖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺼﺮی ﺑﺮﻧﺪ اﺛﺮﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، آﺗﻠﯿ ﮔﺮاﻓﯿﮏ رﯾﺤﺎن ﺑﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺧﻼق آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﻠﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﺑﯿﻠﺒﻮرد،ﻋﺮﺷﻪ ﭘﻞ، ﭘﻮﺳﺘﺮ و…)
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اوراق اداری، ﺑﺮوﺷﻮر ، ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ، ﻓﻮﻟﺪر و
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮ

واﺣﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺑﻮدن و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ دارد، ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ رﯾﺤﺎن از ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺠﺮب و آﺷﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻗﺪرت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺒﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل
 • ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﮔﺰارش ﮔﯿﺮی
 • ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل
 • ﺧﺪﻣﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

واﺣﺪ رﺳﺎﻧﻪ

ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺤﺎن ﻓﯿﻠﻢ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از ۲۷ ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺟﻬﻤﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﯿﻨﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﺪﯾﺎ ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪف از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ واﺣﺪ اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:

 • ﻣﺸﺎوره و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه
 • اراﺋﻪ ﻧﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ
 • ارائه ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﭘﺎﯾﺶ رﻗﺒﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • ﺿﺒﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید